clean_logo.svg

הכרת הזכאות

# נכה מלחמה בנאצים - להלן "נכה" הוא:
אדם אשר לקה בפגיעה, חבלה או מחלה, תוך ועקב שירותו הצבאי באחד מצבאות בנות הברית או ביחידות פרטיזנים במלחמת העולם השניה נגד גרמניה הנאצית ועוזריה, בתקופה שבין 2.9.45 - 1.9.39
# ההכרה בנכות היא בסמכות הרשות המוסמכת, על בסיס בקשת התובע, ובהסתמך על אישורים המפורטים את השירות והפגיעה, תעודות רפואיות, עדויות וכל הוכחה אחרת שהתובע מציג להוכחה תביעתו.
# החלטת הרשות המוסמכת איננה סופית וניתנת לערעור בפני ועדת הערערים (תוך 30 יום מיום שהומצאה לנכה) ובפני בית המשפט המחוזי בתל-אביב.

קביעת דרגת הנכות

# נכה שהרשות המוסמכת הכירה אצלו בפגימות מסוימות, יופנה לוועדה רפואית לקביעת דרגת הנכות באותן הפגימות ובהן בלבד.
על החלטת הוועדה הרפואית ניתן לערער בפני ועדה רפואית עליונה ולאחר מכן בפני בית המשפט המחוזי בתל-אביב, תוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה.
# נכה מוכר רשאי לבקש, עקב החמרה בפגימות המוכרות, קביעה מחדש של דרגת הנכות ע''י הוועדה הרפואית.
החלטה אותה ועדה ניתנת לערעור כנ''ל.
הערה: הוועדה הרפואית מוסמכת להעלות את דרגת הנכות, להשאירה כפי שהיא ואף להפחיתה, הכל כראות עיניה.
זכויות הערעור כנ''ל ניתנות הן לנכה והן לרשות המוסמכת.

סיוע לזכאים

לנכים מוכרים ניתן סיוע בשלושה תחומים:

תגמולים.
שירותים רפואים.
שיקום ורווחה.

פרק א' - תגמולים

תגמול נכה

קיימים מספר סוגי תגמול כדלהלן:

תגמול "רגיל"

כל נכה שנקבעה לו דרגת נכות מ - 10% ומעלה, זכאי לתשלום תגמול חודשי. התשלום צמוד למשכורתו של עובד מדינה, בדרגה מסוימת בדירוג האחיד, וגובהו יחסי לדרגת הנכות.

תגמול "נזקק"
נכה שדרגת נכותו היא בין 10% לבין 49.9% ואינו מסוגל, מחמת גילו או מצב בריאתו, להשתכר כדי מחייתו - זכאי, במקום התגמול הרגיל, לתגמול של נכה "נזקק". תגמול זה כפוף למבחן הכנסות.
סכום התגמול ל"נזקק" כפוף לדרגת הנכות ומחולק לשלוש קבוצות:
1. 10% - 18% נכות
2. 19% - 39% נכות
3. 40% - 49.9% נכות

תגמול "נצרך"

נכה שדרגת נכותו המוכרת היא 50% ומעלה, ואינו מסוגל, מחמת גילו או מצב בריאותו, להשתכר כדי מחייתו, זכאי, במקום התגמול ה"רגיל", לתגמול של נכה "נצרך". תגמול זה כפוף למבחן הכנסות.

תגמול "מיוחד"
נכה שאושרה לו דרגה "100% מיוחד" זכאי לתוספת מיוחדת לתגמולו (תגמול מיוחד).

תגמול אחרי פטירת נכה

נפטר נכה אשר בחייו קיבל תגמול "רגיל" והשאיר בת/בן זוג, זכאית האלמנה לקבל את התגמול במשך 36 חודשים מתחילת החודש שלאחר חודש הפטירה.
נפטר נכה שבחייו הוכר כ"נזקק" או "נצרך" לפחות שלושה חודשים לפני הפטירה - זכאית בת זוגו לקבלת תגמול כל עוד לא נישאה לאחר. תגמול זה כפוף ל"מבחן הכנסות", שעל בת הזוג להוכיח.

פרק ב' - שירותים רפואיים

כללי

כל נכה זכאי לטיפול רפואי בפגימות שהוכר בהן ובלבד שהטיפול נחשב לטיפול רפואי מקובל. הזכות לכך כפופה לאישור הרופא המוסמך.

להלן רשימת השירותים הרפואיים להן זכאים הנכים המוכרים בלשכה (השירות מוגבל לפגימות בלבד) :

# טיפול אצל רופאים מומחים וכלליים.
# שירותי אשפוז.
# ציוד רפואי.
# טיפול שיניים.
# מענק ביגוד לבעלי מכשירים אורטופדיים.
# הבראה רגילה והבראה עם טיפולים.
# הלוואות ומענקים לרכב רפואי לפגועי רגליים.
# מענק דמי נסיעה ודמי ניידות.
נכה זכאי לטיפול רפואי אך ורק בגין הנכות שהוכרה.

טיפול אצל רופאים מומחים וכלליים

כללי

פעולותיה של הלשכה לשיקום נכים בתחום השיקום הרפואי כוללות, בין היותר, הפניית נכים לרופאים מומחים וכלליים לצורך טיפול רפואי בפגימות שהוכר בהן.

זכאות
כל נכה המוכר ע''י הלשכה זכאי להפנייה לרופאים מומחים וכללים עקב הנכות המוכרת.

הגשת הבקשה
הנכה יפנה למרפאה המחוזית של הלשכה לשיקום נכים (ת''א, חיפה או ירושליים), בבקשה להפנייה לרופא כללי. הפניות לרופא מומחה ינתנו לפי הצורך על ידי הרופא הכללי.

קבלת טיפול רפואי אצל רופאים כללים

נכה ששובץ אצל רופא כללי, יוכל להמשיך בטיפול שוטף אצל רופא זה.
במסגרת טיפול זה זכאי הנכה, לפי החלטת הרופא לטיפולים הבאים:
# מרשמים לקבלת תרופות ללא תשלום.
# הפניות לרופאים מומחים לשם יעוץ.
# התחייבויות לאישפוזים.

שירותי אשפוז

כללי

במסגרת מתן טיפול רפואי לנכים, זכאי נכה לכיסוי הוצאות אשפוזו עקב נכותו, שהוכרה ע''י הלשכה לשיקום נכים.

זכאות
נכה זכאי לכל אשפוז מקובל עקב נכותו המוכרת.

הגשת הבקשה

הנכה יפנה ללשכה בכתב, בצירוף מסמך רפואי המעיד על הצורך באשפוז והמפרט את הסיבות לכך.

קבלת האישור

# אשפוז רגיל
אם הרופא הכללי יאשר כי האשפוז קשור לנכותו המוכרת של הנכה - יוציא הרופא התחייבות כספית ויעבירו לנכה או ישירות לביה''ח המאשפז.
# אשפוז כרוני
אם הרופא המקומי בלשכה יקבע כי אשפוזו של הנכה קשור למחלה המוכרת, יקבע אותו רופא את הפרטים הבאים:
1) מקום אשפוז מתאים לנכה.
2) תקופת אשפוז.
3) מחיר האשפוז ליום.
התחייבות תישלח ישירות לביה''ח או לנכה.

הערה:

על החלטת הרופא המקומי ניתן לערער בפני הרופא הראשי של הלשכה.

ציוד רפואי

כללי

במסגרת השירותים הרפואיים זכאים הנכים לקבל כל ציוד רפואי לו הם זקוקים בשל הפגימות שהוכר בהן.

זכאות

כל הנכים המוכרים ע''י הלשכה.

הגשת הבקשה

על הנכה המבקש ציוד רפואי לפנות למרפאה המחוזית ולפרט את בקשתו. הציוד יינתן בהתאם להחלטת הרופא המקומי המוסמך.

הפנייה לטיפול שיניים

כללי

טיפול שיניים הוא אחד מסוגי השיקום הרפואי הניתן לנכי המלחמה בנאצים, שאובדן השיניים שלהם הוכר כנכות.

זכאות

נכים המוכרים באובדן שיניים.

הגשת הבקשה

# הנכה יפנה ללשכה בבקשה מתאימה בבקשה בכתב לקבלת טיפול שיניים.
# הלשכה תמציא לנכה הפנייה לקופ''ח באזור מגוריו לשם בדיקה והערכה. עבור הבדיקה ישלם הנכה לקופ''ח ואת החשבונות יעביר ללשכה לקבלת החזר.
# את הערכה קופ''ח ימציא הנכה ללשכה להמשיך הטיפול.
# עם קבלת ההערכה מקופ''ח, תמציא הלשכה לנכה התחייבות לטיפול בשיניים בהתאם להערכת קופ''ח ולפי מספר השיניים שבאובדנן הוא הוכר. בהתחייבות יפורט גובה ההשתתפות.
# לאחר ביצוע הטיפול, יגיש הנכה חשבון על גובה התשלום בצורף ההפניה שנשלחה אליו.

קבלת התשלום

התשלום יועבר לנכה עם התגמול החודשי תוך חודשיים מיום קבלה החשבונית.

מענק ביגוד לבעלי מכשירים אורטופדיים

כללי
אחת ההטובות הניתנות לנכים המשתמשים במכשיר אורטופדי היא מענק ביגוד.

זכאות

נכי מלחמה בנאצים המשתייכים לאחת מהקבוצות כדלהמן:
#נכים המשתמשים במכשיר אורטופדי ברגליים,אשר אינו חלק מנעל אורטופדי,בנוי בתוכה ואיננו parneus split
# נכים בעלי סד קבוע בידיים שאינו קצר מאורך האמת.
# נכים בעלי חגורת גב ממתכת, המשמשת להם לתמיכת הגב ומגיעה לפחות עד מתחת לבית השחי.
# נכים קטועי רגל המשתמשים בקביים, אף ללא תותבת.
# נכים עיוורים בשתי העיניים.

הגשת הבקשה

הנכה יגיש בקשה בכתב ללשכה.

קבלת מענק

המענק ישולם אחת לשנה עם התגמול החודשי. גובה המענק מפורט בנספח סעיף 2.

הבראה רגילה והבראה עם טיפולים

כללי
במסגרת הטיפול הרפואי זכאים הנכים לדמי הבראה. קיימים שני סוגי "הבראה":
א. הבראה רגילה.
ב. הבראה עם טיפולים.

זכאות

הבראה רגילה של 7 ימים
- כל הנכים המקבלים תגמולים מהאוצר.
- נכים המקבלים תגמולים ממדינה אחרת שאינם כוללים תמורה עבור טיפול רפואי. נכים כאלה חייבים לעמוד בקריטריונים שקבע הרופא המוסמך.
הבראה עם טיפולים
להבראה עם טיפולים זכאי נכה שאישור על כך ניתן ע''י הרופא המוסמך. לנכה זה תאושר הבראה עם טיפולים בלבד.

ליווי

נכה הזקוק למלווה עקב מצבו הרפואי, יפנה לרופא המוסמך לקבלת אישור.
פיצולים של יציאה להבראה ולווי
# אישורים ליציאה להבראה עם טיפולים ניתן לפצל לשתי תקופות כדלהלן:
- אישור ל-10 ימים בים המלח ניתן לפצל ל-5 ימים + 5 ימים.
- אישור ל-14 ימים בטבריה ניתן לפצל ל-7 ימים + 7 ימים.
כמו כן ניתן לצאת למחצית התקופה עם ליווי באישור הלשכה.
# ימי הבראה עם טיפולים, שלא נוצלו מכל סיבה שהיא, יתבטלו, אולם אם מספר הימים שנותרו בלתי מנוצלים - הינו לפחות 7 ימים בטבריה או לפחות 5 ימים בים-המלח - ניתן יהיה לנצלם בתוך התקופה המאושרת.
# נכה הזכאי להבראה עם טיפולים בים המלח או בטבריה, שקיבל אישור מהרופא המוסמך הרשאי לצאת לחו''ל לצורך הבראה עם טיפולים, יקבל מהלשכה - לאחר שיוכיח כי אכן קיבל את הטיפולים בחו''ל - החזר כספי לפי התעריף אותו מקבלים הנכים היוצאים להבראה עם טיפולים במקום בו היה זכאי לצאת להבראה בארץ (טבריה או ים המלח).
# כל הפיצולים וההמרות המופיעים בפרק זה יאושרו ע''י הלשכה, כולל אישור למלווה.

הגשת הבקשה וקבלת התשלום

לתגמולי חודש ינואר יצורף תשלום עבור דמי הבראה "רגילה" וכיסוי הוצאות נסיעה. באותו מועד ישלחו אשורי זכאות להבראה עם טיפולים לנכים הזכאים לכך.

הלוואות ומענקים לרכב רפואי

כללי
משרד האוצר מסייע לנכה פגוע רגליים בפתרון בעיית ניידותו. עזרה זו מתבטאת ב-
# מתן הלוואה עומדת לפי התנאים המפורטים בלשכה לכיסוי המסים החלים על רכישת רכב או החלפתו.
# מתן הלוואה רגילה לרכישת רכב או החלפתו (ראה פרק ג').
# הענקת "פחת רגיל" ו"פחת נוסף" ממיסי הרכב בעת החלפתו. (אישור הניתן ע''י הלשכה).
# השתתפות בהוצאות אחזקתו של הרכב כמפורט בנהלים.
# נכה שהלשכה עוזרת לו ברכישת רכב, זכאי להנחה באגרת הרישוי עפ''י אישור שימסור מטעם הלשכה.

זכאות

כללי

נכה רגליים שפגימותו מוכרות מ-40% נכות ומעלה, זכאי לסיוע ברכישת רכב ובהחזקתו. בתנאי שעמד בכל תנאי הלשכה בנושא זה.
נכה רגליים שדרגת נכותו מ-40 עד 49.9 אחוזים
נכה רגליים כנ''ל, הנונג בעצמו ברכב, זכאי לקבל הלוואה, בשיעור יחסי לדרגת נכותו, מסכום המסים החלים על רכב ובהתאם לדגם שנקבע. הזכאות להלוואה כוללת גם רכב שבו תיבת הילוכים אוטומטית, בנפח מנוע עד 1300 סמ''ק.
נכה רגליים שדרגת נכותו מ-50% ומעלה הנוהג בעצמו
נכה רגליים כנ''ל זכאי לקבל הלוואה במלוא סכום המסים החלים על רכב בהתאם לדגם שנקבע. הזכאות להלוואה כוללת אף רכב שבו תיבת הילוכים אוטומטית ונפח מנוע עד 1800 סמ''ק, הדגם הסטנדרטי, כולל הגה כוח.

אלמנות

נפטר נכה, רשאית אלמנתו , בתנאי שברשותה רשיון נהיגה בר תוקף, להעביר את הבעלות ברכב על שמה ומותנה בתשלום המסים בזמן מכירתו.
הגשת הבקשה וקבלת האישור
# נכה המבקש לקבל הלוואה עומדת מהלשכה לכיסוי מסים על רכב, יצרף לבקשתו צילום מרשיון הנהיגה ומרשיון הרכב ויגיש אותם למדור לשירותים רפואיים.
# אישור למתן הלוואה המופנה למכס (אשר תוקפו ל-6 חודשים בלבד) יישלח לנכה בדואר ע''י המחלקה לשירותים רפואיים במקור + העתק.
# הנכה יפנה למכס עם האישור לקבלת ההלוואה העומדת.

מענק דמי נסיעה ודמי ניידות

כללי

מענק דמי הנסיעה ודמי הניידות מיועד לסייע לנכים פגועי רגליים, משותקי רגליים ועיוורים ע''י השתתפות בהוצאות נסיעותיהם. נכים שהוגדרו כפגועי רגליים או כקשי הליכה זכאים למענק זה בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו להם ע''י הוועדה הרפואית בגין אותה פגימה.

זכאות

דמי נסיעה

- סכום דמי הנסיעה לפגועי רגליים כפוף לדרגת הנכות ומחולק לשלוש הקבוצות הבאות:
פגועי רגליים מ- 19% - 24% (קבוצה 1).
פגועי רגליים מ-25% - 34% (קבוצה 2).
פגועי רגליים מ-35% - 39.9% (קבוצה 3).
- נכים עיוורים בשתי העיניים.
- נכים קשי הליכה לפי החלטת רופא, בתנאי שנכותם המוכרת בהליכה היא לפחות 35%.

דמי ניידות

נכים פגועי רגליים מ-40% ומעלה שאינם בעלי רכב.

הגשת הבקשה

הנכה יגיש בקשה בכתב ללשכה.

קבלת המענק

המענק יועבר לנכה מידי חודש, יחד עם תגמוליו החודשיים, החל מחודשיים לאחר הגשת הבקשה. גובה התשלום מפורט בנספח סעיף 1.

פרק ג' - שיקום ורווחה

כללי

להלן פירות שירותי השיקום והרווחה להם זכאים נכי המלחמה בנאצים, שדרגת נכותם המוכרת היא מ-10% ומעלה.
# הכרה ב"נזקקות" או "נצרכות".
# החזר חלקי של מס קניה ומע''מ (מס ערך מוסף).
# הלוואות לשיקום/ דיור.
# מענק השכלה על תיכונית לבני/ בנות הנכים.
# החזר אגרת טלוויזיה ורדיו ברכב.
# מענק לשיחות, התקנת והעתקת טלפון.
# השתתפות בהוצאות הקמת מצבה לשאיריהם של נכים "נזקקים" ו"נצרכים".

ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים (ע"ר)

הוועד המרכזי:

טל: 03-5614411, 03-5614412

פקס: 03-5613187

אימייל: disabledveterans1@gmail.com

רח' הארבעה 8, תל-אביב 64739, ת.ד. 20288

בבקשה הזן את שמך המלא!
יש להזין מספרים בלבד!
נא להזין כתובת מייל תקנית
Invalid Input