clean_logo.svg

תשס"ח - 2008

ארגון החיילים והפרטיזנים - נכי המלחמה בנאצים (ע"ר)

* אושר בועידה הארצית ה-12 ביום 5 במאי 1975

א. השם

ארגון החיילים והפרטיזנים - נכי המלחמה בנאצים, בישראל.

ב. ייצוג

הארגון מהווה ארגון יציג ומייצג את נכי המלחמה בנאצים ואלמנותיהם - אזרחי ישראל ו/או תושבי מדינת ישראל.

ג. המטרה

(1) הנצחת הלחימה היהודית על כל תופעותיה במלחמת העולם השניה, במלחמה בנאצים וגרורותיהם.
(2) הנצחת זכרם של הלוחמים היהודים שנפלו חלל בשדות הקרב והקטל בעד כבוד העם וקיומו בתקופת מלחמת העולם השניה.
(3) שמירת זכרם של חללי השואה והנצחתם.
(4) מאבק נגד החייאת הנאציזם.
(5) חיזוק האחווה בין חברים לנשק לשעבר, בארץ ומחוצה לה.
(6) חינוך לאזרחות טובה.
(7) דאגה ליחס וכבוד לנכה מלחמה.
(8) דאגה לנכה המתבגר והמזדקן.
(9) טיפול בבעיות כלכליות וחברתיות של הנכים ואלמנות הנכים והגנה על זכויותיהם.
(10) טיפול בבני משפחתו של הנכה הסמוכים על שולחנו
לשם השגת המטרות יהיה כוחו של הארגון יפה
(1) לארגן את ציבור נכי המלחמה בנאצים במדינת ישראל.
(2) לפעול למען הנצחת הלחימה והגבורה היהודית במלחמת העולם השניה על-ידי:
2.1. הקמת אנדרטות ובתים ע''ש "הלוחם היהודי האלמוני".
2.2. פתיחת ספריות ואסוף מסמכים ותעודות על תקופת הלחימה, השואה והגבורה ועל השתתפות היהודית במלחמה בנאצים.
2.3. הוצאת ספרים ופרסומים על נושא הלחימה והגבורה היהודית במלחמה בנאצים.
2.4. ארגון עצרות זיכרון וכל פעולה אחרת אשר תראה כרצויה להגשמת המטרה, להעמקת לקח תקופת המאבק והלחימה, השואה והגבורה.
(3) לשתף פעולה עם כל המוסדות המטפלים בהנצחת זכרם של הלוחמים היהודיים ובמיוחד עם רשות השואה והגבורה "יד ושם". כמו כן רשאי הוא להקים מסגרות מיוחדות לפעולות הללו בהן יוכלו למצוא את מקומם וביטויים הלוחמים בנאצים וקרובי החללים.
(4) לשתף פעולה עם ארגוני נכי המלחמה, לסייע לאיחודם תוך שמירה על המיוחד שבארגון.
(5) לחתור למען אחוד ארגוני הלוחמים בישראל ולהקמת ארגון בינלאומי של חיילים משוחררים יהודיים.
(6) לסייע לארגוני הנכים היהודיים מהמלחמה בנאצים הפזורים בארצות תבל.
(7) להצטרף לארגונים בינלאומיים של חיילים משוחררים, לוחמי מחתרות ונכי מלחמה.
(8) ליזום חוקים לשם הבטחת טיפול רפואי, שקום כללי וחברתי לנכי המלחמה ואלמנותיהם.
(9) להדריך ולעזור לנכים - עולים חדשים - בקליטתם בישראל.
(10) להדריך ולעזור לחברים בהשתלמות מקצועית בהתאם לבריאותם והשכלתם.
(11) לקיים קרן לעזרה הדדית לחברים.
(12) לטפח יחסי חברות וכבוד בין החברים.
(13) להוציא כתבי עת וספרים.
(14) להוציא לאור בטאון תקופתי.
(15) לנהל פעולות תרבותיות והסברתיות בין החברים.
(16) להקים מועדונים לתרבות וספריות ע''ש "הלוחם היהודי האלמוני".
(17) להקים ועד של ידידי הארגון ולהעניק חברות של כבוד בו ליהודים ולא יהודים אוהדי יהודים ומדינת ישראל.

ד. המשרד הרשום

המשרד הרשום של הארגון יהיה רחוב הארבעה מס' 8 תל-אביב, או בכל מקום בישראל כפי שייקבע מזמן לזמן על-ידי הועד המרכזי.

ה. אופיו המשפטי והאפוליטי של הארגון

(1) הארגון הינו אישיות משפטית ורשאי להתקשר בחוזים, לרכוש ולמכור באמצעים חוקיים נכסי לא ניידי, מטלטלין, זכויות וכספים, להעבירם ולשעבדם כטוב בעיניו. כמו כן רשאי הארגון לתבוע ולהיתבע בפני כל בתי המשפט הקיימים במדינת ישראל.
(2) הארגון הוא אפוליטי לחלוטין.

ו. החברות

(1) כל אדם ללא הבדלי דת, מין וגזע שלקה בנכות עקב השתתפותו בפעולה באחד מצבאות הברית או באחת היחידות שלחמו במחתרת בתקופת מלחמת העולם השניה נגד גרמניה הנאצית ועוזריה ושהוכר כנכה על ידי הרשויות המוסמכות לכך בישראל רשאי להצטרף לחברות הארגון.
(2) אלמנה של נכה מלחמה שהיה מוכר בישראל והיה חבר בארגוננו, היה "נצרך" או "נזקק" רשאית להצטרף לארגון כ"חבר נלווה".
(3) כל חברי הארגון כולל חברים נלווים הם שווי זכויות ושווי חובות, רשאים לבחור ולהיבחר לכל מוסדות הארגון.

ז. סדר קבלת חברים והוצאתם

(1) כל נכה מלחמה הרוצה להתקבל כחבר הארגון יגיש בקשה בכתב במשרד הארגון. תוך חודשיים מיום קבלת הבקשה תדון בה מזכירות הארגון.
מגיש הבקשה ייחשב כמועמד לחברות הארגון עם התקבל על-ידי המזכירות ברוב קולות.
(2) תקופת המועמדות תסתיים עם הכרתו של המועמד על-ידי הרשות המוסמכת כנכה מלחמה בנאצים.
בתום תקופת המועמדות תעניק לו המזכירות פנקס חבר הארגון.
(3) מזכירות המרכז תודיע בכתב לרשות המתאימה בארגון על קבלת חבר חדש.
(4) תקופת המועמדות לא תפגע בזכויות ובחובות של המועמד אלא אם נאמר אחרת בתקנות או בהחלטת מוסדות שאושרה על ידי הועד המרכזי או פסק דין של משפט חברים ששלל ממנו זכות כלשהי.
(5) חבר שהפסיק את קשריו עם הארגון לתקופה של למעלה משנתיים ללא סיבה מוצדקת דינו כדין נכה המבקש להתקבל מחדש לארגון, אולם המזכירות רשאית להחליט אחרת, לפי המלצת ועד מחוז.
(6) הוצאת חברים מן הארגון אפשרית אך ורק על יסוד פסק דין של משפט חברים על פי תביעה של רשויות הארגון, אשר יפעל בהתאם לתקנות משפט חברים ובמתן הודעה בזמן סביר מראש.
הסיבות לפיהן אפשר להוציא חברים מן הארגון הן:
6.1. אי תשלום מסי חבר
6.2. אי מילוי התחייבות כלפי הארגון, אי ציות להוראות התקנות והחלטות מוסדות הארגון.
6.3. מעשה בלתי הוגן הגורם או עלול לגרום רעה או נזק לארגון ולשמו הטוב ולענייני הנכים.
6.4. החלטת משפט חברים מכל סיבה אחרת.

(7) המחוז או סניף רשאים להגיש למשפט חברים - בקשה מוסמכת על הוצאת חבר מן הארגון.
בתנאי שבכל הנסיבות הנ''ל תימסר לחבר הודעה בכתב על האשמה לפחות 15 יום לפני משפט החברים והחבר יוזמן לישיבת משפט החברים ותינתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו אישית או ע''י בא כוח מוסמך של החבר לפני הוצאת פסק הדין.

ח. הפסקת חברות.

(1) מותו של חבר
(2) עזיבתו את הארגון ע''י מתן הודעה בכתב למזכירות המרכז בתנאי שסילק את כל התחייבויותיו כלפי הארגון. החבר רשאי תוך חודש ימים לחזור בו מההודעה זו.
(3) הרחקתו עפ''י פסק דין של משפט החברים.

ט. ספר החברים ופנקס חבר

הועד המרכזי ינהל ספר חברים ארצי בו יירשמו כל חברי הארגון ויוציא פנקס לחבר, אשר יכיל בין השאר את הסעיפים העיקריים של תקנות הארגון.

י. כספים

(1) שנת הכספים של הארגון וכל רשויותיו תתחיל ב-1 בינואר ותיגמר ב-31 בדצמבר של אותה שנה.
(2) מאזן שנתי של ארגון ייסגר תוך חודשיים לאחר תום שנת הכספים.
(3) הצעת התקציב השנתי של הארגון, לפי צורתה ותוכנה הכלליים, תוגש ע''י המזכירות לאשור הועד המרכזי, הועד המרכזי רשאי להעביר סכומים מסעיף אחד למשנהו במסגרת סכום התקציב הכללי.
(4) כל הוצאות הארגון על שלוחותיו יכוסו ע''י הועד המרכזי במסגרת התקציב הכללי של הארגון.

(5) הון הארגון מורכב מכל נכסי לא ניידי שהארגון מחזיק בהם מדי פעם בפעם ומכל מיטלטליי כספים, זכויות וטובת הנאה הנמצאים בין מרכז הארגון ובין בסניפיו.
(6) מקורות ההכנסה הן:
6.1. דמי כניסה עם קבלתו של הנכה לארגון
6.2. פנקס חבר
6.3. דמי חברות בארגון
6.4. הכנסות הרכוש, הזכויות ועסקי הארגון אם ישנם ו/או יהיו כאלו.
6.5. תמיכות ותמורות ציבוריות ופרטיות.
6.6. עזבונות לטובת הארגון
6.7. הכנסות מנשפים, הצגות, הרצאות וכו'.
6.8. כל הכנסה אחרת שתוגש מחברים או ממקורות אחרים לפי החלטת הועידה הארצית ו/או המרכז.
(7) המרכז רשאי ליצור קרנות ולחלקן להון יסודי והון חוזר וזאת בהתחשב בתועלת הארגון ומטרותיו.
(8) הועד המרכזי יקבע מדי פעם בפעם את גובה התשלומים של דמי הכניסה, דמי פנקס חבר ודמי החבר.
הועד המרכזי רשאי לקבוע הנחיות למתן הנחות בתשלומי החברים לארגון.

יא. רשויות הארגון

רשויות הארגון הן:
1. הועידה הארצית 6. ועדת הביקורת
2. נשיא הארגון 7. משפט החברים
3. הועד המרכזי 8. אסיפה כללית של הסניף
4. מזכירות המרכז 9. ועד הסניף
5. הועד המחוזי

יב. הועידה הארצית

(1) הרשות העליונה של הארגון היא האסיפה הכללית (שתקרא להלן - הועידה הארצית).
(2) הועידה הארצית תתכנס לא פחות מפעם בשלוש שנים במועדים סבירים שיקבעו ע''י הועד המרכזי, מספר נציגי הועידה (שלצורך זה יקראו הועידה) יקבעו ע''י הועד המרכזי.
(3) צירי הועידה יבחרו לתקופה של 3 שנים בבחירות אישיות באזורי הבחירה, אך בסמכות האסיפה להחליט על בחירות חשאיות אם האסיפה מוצאת לנכון שהבחירות תהיינה חשאיות. קביעת אזורי הבחירות ומספר הצירים הנבחרים ייקבעו בתקנות הבחירות בהתחשב במספר חברי הארגון בכל אזור.
(4) נשיא הארגון, חברי מזכירות המרכז, יושב ראש ועדת הביקורת היוצא ייקבעו כצירים בעלי זכויות מלאות לועידה ללא בחירה.
(5) הזכות לבחור ולהיבחר תינתן לחבר, אשר ברשותו פנקס חבר של הארגון ומיסיו מסודרים, פרט למקרה שנשללה זכות זו על פי פסק דין של משפט חברים.
(6) ועדת הבחירות המרכזית תבחר ע''י הועד המרכזי לא יאוחר משלושה חודשים לפני מועד הבחירות והיא תבצע את הבחירות בהתאם לתקנון בחירות שיאושר ע''י הועד המרכזי על פי הצעת מזכירות המרכז, לא יאוחר מחודשיים ממועד הבחירות.
(7) הבחירות תהיינה חוקיות בכל מספר משתתפים בעלי זכות בחירה בתנאי שכל חבר הארגון יקבל הודעה על קיום הבחירות במועדם.
(8) ועידה שמספר ציריה המשתתפים בפתיחתה אינו פחות משני שליש מכלל הצירים תחשב כחוקית, אולם אם בשעה הקבועה לפתיחת הועידה לא הושג המספר הנ''ל תדחה פתיחת הועידה לשעתיים והיא תהיה חוקית בכל מספר הצירים המשתתפים.
הודעה על הנוהל הנ''ל תימסר לצירי הועידה בכתב.
יג . תקנון הועידה הארצית
(1) הועידה בוחרת בהתכנסויותיה בנשיאות של 3 ל-7 חברים, אשר תנהל את כל ענייניה. הנשיאות בוחרת מתוכה את יו''ר הועידה וקובעת את נוהלי הועידה.
(2) הועידה בוחרת בועדה מתמדת של 3-7 חברים, אשר מתפקידה לדון בהצעות החלטה ולהביא בפני המליאה להצבעה את הצעות ההחלטה של הרוב והמיעוט.
כל ציר בועידה רשאי להגיש את הצעותיו לועדה המתמדת. נתמכת ההצעה לפחות ע''י חבר אחד בועדה היא תובא להצבעה בועידה. וזאת בתנאי שההצעה נוגעת בעניינים הנמצאים על סדר היום של הועידה.
(3) הועידה רשאית לבחור ועדות אחרות ולקבוע את תפקירן.
(4) החלטות הועידה מתקבלות ברוב קולות של המשתתפים, בהצבעה גלויה ע''י הרמת ידיים אלא אם כן מפורט אחרת בתקנות, או הוחלט אחרת בועידה.
(5) הרשות לקבוצה המונה לא פחות משליש צירים לדרוש הצבעה חשאית.
(6) הועידה הארצית:
6.1. מקבלת דין וחשבון שנתי של הועד המרכזי ומאשרת את פעילותו.
6.2. מקבלת דו''ח כספי של הכנסות והוצאות.
6.3. מאשרת את מאזן הארגון.
6.4. מקבלת דין וחשבון שנתי של ועדת הביקורת.
6.5. קובעת קווי פעולה כלליים של הארגון לתקופה הבאה.
6.6. דנה בכל עניין שיועלה ע''י הועד המרכזי או יועקב אליה בהתאם לתקנות אלה.
(7) הועידה הארצית תבחר את:
7.1. נשיא הארגון
7.2. ועד מרכזי שמספר החברים ייקבע ע''י הועידה והרכבה יבטיח ייצוג לאזורי הבחירות לועידה.
7.3. ועדת הביקורת בת 5 חברים
7.4. משפט חברים של 5 חברים
המוסדות הנ''ל יפעלו במשך שלוש שנים בתקופת הועידה הארצית בהתאם לסמכויותיהם הקובעות בתקנות.
(8) לא ייבחר חבר אחד לשני מוסדות הנבחרים יחד ע''י הועידה.

יג (א). נשיא הארגון

(1) מופקד על ניהול הארגון לפי הקווים שנקבעו ע''י הועידה הארצית.
(2) מוציא לפועל את החלטות הועידה, הועד המרכזי ומזכירות המרכז.
(3) ממונה על המנגנון ועל האדמיניסטרציה ומפקח על ניהול החשבונות.
(4) מאשר כל פעילות פיננסית של הארגון, כפוף להחלטות המוסדות המוזכרים בסעיף קטן (2).
(5) מדווח לועידה הארצית, לועד המרכזי ולמזכירות על פעילות הארגון השוטפת.
(6) מכין את הדו''ח השנתי שיוגש ע''י הועד המרכזי לועידה הארצית.
(7) הנשיא ממנה את עוזרים (יועצים) בנושאים כלליים ותחומי פעילות הארגון. הנשיא רשאי לקבל החלטות חיוניות בייעוץ עם חברי המזכירות בטלפון והשארתן בישיבת המזכירות.

יד. ועד המרכזי

(1) בין ועידה לועידה הועד המרכזי פועל בהתאם לסמכויות המפורטות בתקנות אלה.
(2) הועד המרכזי משמש כגוף מנחה, מפקח, מייעץ ומדריך למוסדות הארגון, למעט הועידה הארצית, לשם הבטחת פעילותו התקינה והסדירה, הבטחת קיומו ומהותו של הארגון ולשם השגת המטרות הקבועות בתקנות אלה.
(3) הועד המרכזי ייבחר ע''י הועידה הארצית לתקופה של 3 שנים ויכהן בתפקידו עד לבחירת ועד מרכזי חדש. הישיבה הראשונה של הועד המרכזי תכונס ע''י נשיא הארגון היוצא לא יאוחר מחודש ימים ממועד בחירות המרכז החדש.
(4) הועד המרכזי ישתמש בכל הסמכויות הניתנות לארגון לשם ביצוע מטרותיו מלבד אלו המיועדות במיוחד לועידה הארצית.
(5) הועד המרכזי רשאי:
5.1. להחתים ולחתום על מסמכים, זכויות והתחייבויותיו בשם הארגון לתבוע ולהיתבע בשמו.
5.2. להתקשר בחוזים בשם הארגון עם מוסדות ואנשים פרטיים בכל הנוגע לפעולותיו של הארגון, תועלתו והבטחת עבודה סדירה.
5.3. לנקוט בשם הארגון בכל פעולה ארגונית, ציבורית או משפטית כפי שיראה הדבר בעיניו ובהתאם לנסיבות.
5.4. לייצג את האנטרסים של חברי הארגון בפני כל מוסד ממלכתי או ציבורי.
5.5. לכנס את הועידה הארצית לישיבות רגילות או יוצאות מן הכלל.
5.6. להעביר לדיון בועדת הביקורת ובמשפט חברים עניינים כפי שיראו.
5.7. להוציא לפועל את החלטות הועידה הארצית.
5.8. להוציא לפועל המלצות ועדת הביקורת.
5.9. להגיש דו''ח כספי הכנסות והוצאות ומאזן שנתי של הארגון לאישור הועידה הארצית השנתית.
5.10. לדווח על פעולותיו לועידה הארצית.
5.11. למנות את נציגיו להופעה בפני משפט חברים ולהוציא לפועל את גזר הדין של בית משפט זה.
5.12. לפקח על עבודת המחוזות והסניפים המקומיים ולהדריכם.
(6) הועד המרכזי מוציא לפועל כל פעולה אחרת הקשורה במישרין או בעקיפין בפעילות הארגון לשם הבטחת קיומו, מהותו והשגת מטרותיו.
(7) הועד המרכזי רשאי להאציל מסמכויותיו למזכירות המרכז ולועדות המרכז או לכל גוף אחר כפי שיחליט והם אחראים בפניו עבור פעולותיהם.
(8) חברי הועד המרכזי במחוזות ובאזורים, כפי שנקבעו ע''י הועד המרכזי יהוו את הועד המחוזי. לועד המחוזי יצורפו בזכויות מלאות יושבי ראש הסניפים.
(9) הועד המרכזי בוחר את:
9.1. מזכירות המרכז
9.2. מערכת הביטאון של הארגון
(10) הועד המרכזי יתכנס לישיבות לפחות פעם בארבעה חודשים במועד שייקבע ע''י נשיא הארגון. שליש מחברי הועד המרכזי רשאי לקבוע כינוס ישיבה יוצאת מן הכלל נשיא הארגון חייב להיענות לדרישה זו.
(11) סדר היום של ישיבות הועד המרכזי ייקבע ע''י הועד המרכזי.
(12) ישיבת הועד המרכזי תהיה חוקית באם ישתתפו בה לפחות מחצית ועוד אחד מחברי המרכז.
(13) החלטות הועד המרכזי מתקבלות ברוב קולות רגיל ובהצבעה גלויה של חברי המרכז המשתתפים בישיבה. שליש מחברי הועד המרכזי המשתתפים בישיבה, רשאים לבקש הצבעה חשאית.
(14) לא יהיה מנין חוקי בראשית הישיבה תדחה פתיחתה לשעה והיא תהיה חוקית בכל מספר המשתתפים.
(15) מקום מושבו של הועד המרכזי הוא המשרד של הארגון.

טו. מזכירות המרכז

(1) הועד המרכזי בוחר מתוכו את מזכירות המרכז. בהרכיבו את המזכירות יתחשב המרכז בייצוג האזורי של חברי הארגון.
(2) מזכירות המרכז תהיה מוסמכת לדון בכל העניינים הדחופים בתקופה שבין ישיבה לישיבה של הועד המרכזי וכן בכל העניינים שהועד המרכזי הסמיך אותה לטפל בהם.
(3) מזכירות המרכז מייצגת את הארגון ומוסדותיו ומנהלת את ענייניו.
(4) מזכירות המרכז נקראת לישיבות לפי הצורך ע''י נשיא הארגון אך לא פחות מאשר אחד לחודש.
(5) מזכירי המחוזות שאינם חברי המזכירות יוזמנו לישיבות המזכירות בזכות דעה מייעצת.
(6) מזכירות המרכז תקבע את סדרי עבודתה וחלוקת תפקידים בין חבריה.
(7) המזכירות רשאית להקים ועדות קבועות או זמניות בין מתוך חברי מוסדות הארגון ובין שלא מחברי מוסדות הארגון.
(8) מזכירות המרכז רשאית במקרים מיוחדים לאשר תשלומים לחברים נבחרים בעד אבדן הכנסה בגין פעילות בשליחות הארגון ועל דעת מוסדותיו.

טז. הועד מחוזי.

(1) הועד המחוזי מורכב מחברי הועד המרכזי ויושבי ראש הסניפים במחוז. מפת המחוזות וחלוקת הסניפים בין המחוזות ייקבעו ע''י מזכירות המרכז.
(2) הועד המחוזי מטפל בביצוע החלטות והוראות המרכז במחוז שיפוטו ומפקח על הטיפול בחבר.
(3) נשיא הארגון יכנס את הישיבה הראשונה של הועד המחוזי תוך חודש ימים ממועד בחירות הועד המרכזי. בישיבה זו ייבחר יו''ר הועד המחוזי.
(4) הועד המחוזי יכונס ע''י יו''ר הועד המחוזי לפי הצורך ולא פחות מפעם בשלושה שבועות, שליש מחברי הועד המחוזי רשאים לתבוע כינוס הועד לישיבה שלא מן המנין.
(5) הועד המחוזי יקבע את סדרי עבודתו.
(6) כל החלטה בעניינים הנתונים לסמכותו של הועד המחוזי תתקבל ברוב קולות של המשתתפים בישיבה ותהיה חוקית אם ישתתפו בהצבעה לפחות 50% מחברי הועד המחוזי.
(7) יו''ר הועד המחוזי ינהל את ישיבות הועד. בהיעדרו ינהל את הישיבה חבר שנבחר לצורך זה מבין המשתתפים בישיבה.

יז. ועדת הביקורת

(1) ועדת הביקורת בת 5 חברים תבחר באופן אישי ע''י הועידה הארצית לאותה תקופה ובאותם התנאים בהם נבחרים חברי הועד המרכזי.
(2) ועדת הביקורת תבחר מבין חבריה את יו''ר הועדה.
(3) לועדת הביקורת ניתנה הסמכות המלאה לבקר את כל הפעולות של הארגון על כל מוסדותיו ולהביא את הערותיה לועד המרכזי ולועידה הארצית בכל דרך שתמצא לנכון.
(4) לועדת הביקורת תהיה גישה חופשית לכל רשויות הארגון, ספריו ומסמכיו בכל זמן המתקבל על הדעת והזכות לדרוש ולקבל ידיעות הקשורות בענייני ובעיסוקי הארגון מחברי הועד המרכזי וממזכירות המרכז, מחברי ועדות שונות, מעובדי הארגון ומהנהלת החשבונות.
(5) ועדת הביקורת תקבל באורח שוטף ועדכני פרוטוקולים מלאים מכל ישיבות הועד המרכזי, מזכירות המרכז וועדות המרכז.
(6) הקוורום הדרוש לקיים ישיבת ועדת הביקורת יהיה רוב מספר חבריה.
(7) ועדת הביקורת רשאית בכל שלב של ביקורת לפנות לועד המרכזי ובכל עת לאחר גמר הביקורת לדרוש מהועד המרכזי לקרוא לועידה הארצית שלא מן המניין והועד המרכזי חייב להיענות לדרישה זו.
(8) ועדת הביקורת תקבע את סדרי עבודתה ותוכנית פעולתה יקבעו על ידה.

(9) חבר ועדת הביקורת שהשתתף בעבודת הועדה והמסרב לחתום על דו''ח יהיה מחויב להביע דעתו הנפרדת בכתב ולהביא את הנימוקים המונעים ממנו לחתום על דו''ח זה.
(10) חבר ועדת הביקורת יוזמן כמשקיף לישיבות מזכירות המרכז והועד המרכזי.
(11) חברי ועדת הביקורת לא יוכלו לכהן כחברים במוסדות מרכזיים אחרים של הארגון.

יח. משפט חברים

(1) משפט חברים של 5 חברים ייבחר באופן אישי ע''י הועידה הארצית לאותה תקופה ובאותם התנאים בהם נבחר הועד המרכזי.
(2) משפט החברים יבחר מבין חבריה את יו''ר משפט החברים.
(3) מוסדות הארגון רשאים לתבוע לדין כל חבר הארגון על הפרת משמעת הארגון והחלטות מוסדותיו.
(4) חברי הארגון רשאים להישפט ביניהם במשפט חברים בלבד אם קיימת הסכמה לכך משני הצדדים.
(5) משפט החברים ייקבע לעצמו את סדרי עבודתו ותקנות הנוהל והם יכנסו לתוקפן לאחר אשורן ע''י הועידה הארצית.
(6) חברי משפט החברים לא יוכלו לכהן במוסדות מרכזיים אחרים.

יט. סניפים

(1) 50 חברים לפחות הגרים בישוב אחד או בישובים סמוכים רשאים לייסד סניף, לאחר קבלת אשור מוקדם על כך מהועד המרכזי, או הועד המחוזי.
באזורי פיתוח רשאי הועד המרכזי או הועד המחוזי להחליט על מספר מוקטן של חברים להקמת הסניף.
(2) אסיפה ראשונה של חברי הסניף לבחירת ועד הסניף מזמנת ע''י הועד המחוזי.
(3) ועד הסניף יורכב ממזכיר או יושב ראש הסניף ושניים עד שישה חברי ועד.
(4) ועד הסניף ימלא אחרי הוראות מזכירות המרכז והועד המחוזי יטפל אך ורק במסגרת הסמכויות שהועברו אליו במפורש.

כ. הוראות כלליות

(1) בהתעורר שאלת העדר תקנה מפורשת או במקרה של אי בהירותה רשאי הועד המרכזי לפרש ולהוציא הוראה משלו ברוח תקנות אלו, בתנאי כי הוראה זו תינתן בכתב, לא תהיה סותרת סעיפים אחרים בתקנות, ותוקפה יהיה זמני עד לועידה הקרובה.
(2) חבר שנבחר למוסדות הארגון חייב בפעילות.
לא משתתף החבר בשלוש ישיבות לפחות של המוסד אליו הוא נבחר, ללא סיבה מוצדקת, רשאי המוסד לבקש החלפתו בחבר אחר.
(3) כל גוף של הארגון ינהל פרוטוקולים של ישיבותיו והתכנסויותיו שיאושרו ע''י יו''ר הישיבה ולפחות אחד מחבריה. הפרוטוקול יועבר לחברי הגוף, למזכירות המרכז ולועדת הביקורת.
פרוטוקולים של מזכירות המרכז וועדותיו יעברו לועד המרכזי ולועדת הביקורת.
(4) לועד המרכזי ולמחוזות חותמת רשמית הנושאת עליה את סמל הארגון ונשמרת בידי מזכיר הגוף.
(5) כל שינוי בתקנות יכול להתקבל אך ורק ברוב של 2/3 ממספר החברים המשתתפים בועידה הארצית.
(6) פירוק הארגון וקביעת גודל רכושו יעשו אך ורק ע''י הועידה הארצית. החלטה על כך תתקבל ברוב של שני שלישים ממספר החברים המשתתפים.
לא יחולקו בין החברים נכסים והכנסות של הארגון והם יועברו למוסד מוכר אחר בעל מטרות דומות או לרשות מדינה.

כא. תוקף התקנות

תקנות אלו יכנסו לתוקפן עם אישורן ע''י הועדה הארצית.

אושרו שינויים:

1. בועידה הארצית ה-13 - 30 באוגוסט 1979
2. בועידה הארצית ה-14 - 29 בפברואר 1984
3. בועידה הארצית ה-17 - מושב שלישי - 28 בפברואר 2001
4. בועידה הארצית ה-19 - 27 במרץ 2008

ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים (ע"ר)

הוועד המרכזי:

טל: 03-5614411, 03-5614412

פקס: 03-5613187

אימייל: disabledveterans1@gmail.com

רח' הארבעה 8, תל-אביב 64739, ת.ד. 20288

בבקשה הזן את שמך המלא!
יש להזין מספרים בלבד!
נא להזין כתובת מייל תקנית
Invalid Input